ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัลลิกา สิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0827722249
อีเมล์ : mod.too@hotmail.com
ที่อยู่ :
146/2 หมู่ 14 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี /ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/คณิตศาสตร์
2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
2545 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
2542 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองลาน ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
4 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
5 ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู (คูปอง)
6 ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การเลื่อนวิทยฐานะ (รุ่นที่ 1)
7 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงประปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
8 ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
9 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
10 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action research:CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่
11 ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
13 รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
14 รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
15 รางวัลผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4