ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวปัทมพร เก่าราชการ
ครู คศ.1