ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนพรรณไม้
รหัสพันธุ์ไม้01 มะม่วง (Mango)